Нов здравен медиатор за уязвимите общности в Русе

188

От 1 юни е назначен втори здравен медиатор в Община Русе.

Росица Христова притежава бакалавърска и магистърска степен и необходимата  квалификация, познава здравното и социалното законодателство и специфичните проблеми на общността, тъй като е от ромски произход.

Здравният медиатор е назначен след проведен подбор, съгласно изискванията на Наредбата за дейността на здравните медиатори и преминало обучение, организирано от Националната мрежа на здравните медиатори и Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. Обучението продължи в рамките на един месец и след успешно положен изпит Росица Христова получи сертификат за професионална квалификация „здравен медиатор“.

Целите и задачите, които планира да изпълнява г-жа Христова, са:  повишаване на нивото на имунизациите сред уязвимите общности; повишаване на здравната култура и информираността на населението по важни за общността въпроси чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи (здравно – информационни срещи с лекари – специалисти, лечебни заведения, РЗИ и др.); подобряване на взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвимите общности; координиране на профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети, като предварително ще се информира и мотивира населението; оказване на съдействие и сътрудничество за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги, осигуряване на безплатни прегледи за здравно неосигурени бременни жени и млади майки.

Здравният медиатор ще осъществява мобилна работа в кварталите и ще има приемни за гражданите на ул. “Черно море” № 2, стая 31; кв. Тракция и кв. Дружба 3 по предварително изготвен график.

Телефон за контакти: 082/881 680