Завърши дооборудването на най-новата станция за измерване качеството на въздуха в Русе

81

Приключи дооборудването на най-новата станция за измерване качеството на въздуха, която Община Русе нае от Община Белене и инсталира в двора на помощно училище „Д-р Петър Берон“.

В експлоатация е въведена автоматична газанализаторна система за непрекъснато измерване на бензен и летливи органични съединения (толуен, етилбензен, ксилени: орто, мета- пара- циклохексан, стирен). Данните са интегрирани в локалната компютърна система на станцията, което е удостоверено със 72-часови тестове с достоверни данни, доказващи работоспособността ѝ.

Поддръжката ѝ ще се изпълнява от сервизен специалист на фирмата-изпълнител, който е преминал курс на обучение при производителя.

Припомняме, че до момента в Русе липсваше станция, която да отчита съдържанието на посочените летливи органични съединения. От инсталирането ѝ през миналия юли системата измерва фини прахови частици ФПЧ10 и следи за наличието на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, общи въглеводороди: метан и неметанови, както и бензен във въздуха.

Най-голямото предимство на станцията е, че тя работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители.