Занятие за действие при аварийна ситуация ще бъде разиграно в района на Индустриална зона „Тегра“

106

Община Русе уведомява гражданите, че на 12 октомври /четвъртък/ от 12 ч. ще се проиграе практическата част на планираното учебно занятие на Общинския план за защита при бедствия, в частта му „Действие при промишлени аварии, свързани с отделянето на опасни химически вещества и смеси“, на площадката на „Пласментно-снабдителна база – Русе“, с оператор „Лукойл България“ ЕООД.

В хода на учението ще бъде тествана локалната система за оповестяване, находяща се на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“. При придвижването на автомобили със специален режим за движение ще бъде използвана звукова и светлинна сигнализация.

Призовават се всички граждани, пребиваващи на територията на ДЗИ „Тегра“, както и в близките населени места, да запазят спокойствие и да не подават сигнали на единния телефонен номер за спешни повиквания 112.