Комисията за детето с извънредно заседание заради употребата на райски газ в Русе

93

Община Русе проведе извънредно заседание на Комисията за детето във връзка с изнесения от медиите сигнал за непълнолетни момичета, употребяващи райски газ. Община Русе се самосезира в качеството си на един от органите по закрила и правомощията ѝ по Закона за закрила на детето.

Целта на извънредното заседание бе да се координират действията и да се обмени информация между компетентните органи на общинско ниво. Обсъден бе рискът от разпространението и употребата на психоактивни вещества. Дадени бяха предложения за подобряване на междуинституционалната работа и намаляване на случаите на застрашени деца.

Заседанието бе ръководено от председателя на комисията – заместник-кмета Енчо Енчев, с участието на експерти от Община Русе, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето, РЗИ, ОД на МВР, Районна прокуратура – Русе, Центъра за психично здраве, Сдружение „Рализ – Бализ“, Русенската католическа организация „Каритас“, Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, Областния съвет на БЧК, Сдружение „Дете и пространство“ и Сдружение „Център Динамика“.

На срещата бе представена общинската политика за превенция употребата на наркотични вещества посредством дейността на Превантивно – информационния център към Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/. Присъстващите бяха запознати със становище на Националния център по обществено здраве и анализи по отношение на диазотния оксид /райски газ/ и с програмите по превенция, по които ПИЦ – Русе работи с учениците, педагозите и родителите.

Според Енчо Енчев институциите имат механизъм за справяне с употребата на психоактивни вещества сред децата. Набелязани бяха възможните дейности и предприемане на мерки от отговорните институции за последваща работа и взаимодействие за решаване и овладяване на употребата на наркотични вещества сред децата. Като ключов акцент беше очертана и ролята на семейството за ограничаване на подобни прояви и осъществяване на държавната политика при работа с деца, спазване и прилагане на разпоредбите на Закона за закрила на детето. Обърнато бе внимание и на текста от закона, който уточнява, че малолетни деца нямат право да бъдат на обществени места след 20 ч., а непълнолетните – след 22 ч., без придружаващ родител. Санкциите при нарушение варират от 300 до 10 000 лв. и по-тежко наказание. Членовете на комисията се обединиха около идеята, че ОД на МВР и общинските звена, отговарящи за спазването на вечерния час, трябва да засилят своите контролни функции и да стартират целенасочени обходи, които да установяват нарушителите.