Община Русе е в готовност да подаде към МФ допълнителни проекти за финансиране при повишаване на бюджетния праг

90

Във връзка с журналистически запитвания за подадените от местната администрация приоритетни обекти към Министерството на финансите за разработване на проектобюджета за 2024 г., Община Русе заявява следното:

На база на официално получено писмо от Министерството на финансите на 21 ноември са подадени приоритетни обекти за финансиране за близо 16 млн. лв., какъвто е и допустимият праг според категоризацията на общините. Съгласно нормативната уредба община Русе е в категория 1, в която лимитът на индикативния общ бюджет за финансиране на обекти не може да надхвърля 16 милиона лева. В момента текат обсъждания на проектопредложение в Народното събрание този праг да бъде вдигнат на 50 млн. лв., което е минало на първо четене, но на този етап не е прието окончателно, за да бъде признат за влязъл в сила нормативен акт. В този смисъл общините подават приоритетни обекти според настоящата категоризация и утвърдения към момента индикативен общ бюджет.

От подадените от Община Русе към Министерството на финансите 6 обекта за 16 млн. лв. са одобрени 4 на стойност 12 млн. лв., като останалите два са с препоръка да бъдат пренасочени към друга финансираща програма. Важно е да се отбележи, че тези 4 обекта, след крайно одобрение и финансиране, могат да бъдат реализирани в рамките на следващите две години. Община Русе е предвидила строително-монтажните дейности на тези обекти да бъдат изпълнени в рамките 2024 и 2025 г. В този смисъл, в проектобюджет 2024 е записана половината от стойността на обектите – близо 6 млн. лв., тъй като останалата сума е разпределена по подразбиране за бюджета за 2025 г. Това става ясно и от нормативната рамка в Закона за бюджета, която постановява, че сключените споразумения между МРРБ и кметовете на общини е със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация на проектните предложения до 31 декември 2026 г.

При евентуално повишаване на прага на допустимото финансиране за приоритетни обекти, което ще стане ясно при окончателното приемане на ЗДБ 2024, Община Русе е в готовност да предостави допълнително проекти за основен ремонт и реконструкция на улици и общински пътища, както и за благоустрояване в Русе и населените места от общината. Министерството на финансите е осигурило такава възможност, като срокът за допълване и актуализиране на списъка с приоритетни обекти на всяка община е до 1 март 2024 г.

Община Русе уважава загрижеността на общинските съветници по темата, но в същото време се предполага тя да бъде демонстрирана след окончателно приемане на ЗДБ 2024, а не в неговата проектна фаза, където съвсем основателно се очакват изменения и допълнения.