Община Русе настоява пред ВиК-Русе за по-строг строителен надзор по водния цикъл

123

Предвид многото сигнали и жалби на граждани и бизнеса заради продължителните и затрудняващи движението изкопни дейности на ВиК-Русе в части от града и кварталите „Средна Кула“ и „Долапите“, Община Русе уведомява гражданите, че поддържа редовна комуникация с водоснабдителното дружество с искане за осъществяване на по-строг контрол по отношение на строителния надзор. По този повод през последните месеци кметът Пенчо Милков и заместниците му Димитър Недев и Магдалина Илиева инициираха редица срещи с представители на ВиК-Русе, на които поставиха остро въпроса за необходимостта от спазване на сроковете за временна организация на движението, качеството при изпълнение на строителните обекти, както и за запазване чистотата и целостта на инфраструктурата около тях. Въпреки че Община Русе не е възложител на проектите, тя ангажира ВиК инженер, който е в постоянна връзка с дружеството относно качеството и организацията на дейностите по т.нар. воден цикъл.

„Проектът, който се реализира в момента, е изключително значим за града за десетилетия напред, но той трябва да бъде съобразен и с живота на гражданите, тяхното удобство и нормалните възможности за придвижване“, заяви кметът Пенчо Милков.

Регулярните проверки от всички дирекции и отдели в Община Русе, които имат отношение към строително-ремонтните дейности на ВиК-Русе, продължават да се осъществяват ежедневно, като по този начин местната администрация заявява за пореден път решимостта си да контролира дейностите по водния цикъл според нормативно предоставените ѝ възможности. До този момент са наложени редица актове от служители на отдел „Екология“ за замърсяване на улици и тротоари и унищожаване на тревните площи при разкопаванията.

По отношение възстановяването на пътната настилка служителите от отдел „Строителен контрол“ не биха могли да наложат санкции, докато ремонтните работи не са приключили. От ВиК информират, че през последните няколко месеца няма завършени обекти по водния цикъл в града основно заради забавяния в доставката на строителни материали и неблагоприятни метеорологични условия.

Ръководството на Община Русе не счита, че качеството на възстановените настилки до този момент е приемливо, поради което поддържа комуникация с регионалното министерство за отпускането на целеви средства за цялостното асфалтиране на засегнатите улици. По закон водоснабдителното дружество е задължено да възстанови само част от пътните настилки, ако изкопните дейности обхващат под 50% от площта им, а в голямата си част те попадат в тази категория. В другия случай – при нарушаване целостта на пътното платно над 50%, ВиК е длъжна да възстанови настилката изцяло, но строително-ремонтите дейности по този показател са рядкост.

По отношение на изкопните дейности в кв. „Средна кула“ и „Долапите“, които стартираха през март 2021 г., заявените срокове предвиждаха те да приключат до лятото на тази година. Поради редица причини, свързани с вътрешноикономическата и външнополитическата обстановка, завършването на проекта на ВиК-Русе се отлага за началото на есента, което допълнително усложнява придвижването на гражданите в този район и поражда основателно напрежение от тяхна страна. В тази връзка през последните месеци кметът Пенчо Милков настоя нееднократно пред управителя на дружеството тези дейности да бъдат изпълнени в максимално бърз срок, както и прилежащата инфраструктура да бъде възстановена според изискванията.

Друг аспект от мащабния проект е затрудненият трафик в града и кв. „Средна кула“. Към общинския отдел „Транспорт“ регулярно постъпват искания от ВиК-Русе за значително удължаване на срока на временната организация на движение (ВОД), но по нареждане на зам.-кмета по комунални дейности Димитър Недев и предвид отправените от него критики по този въпрос, общинските служители издават т.нар. ВОБД за максимално кратки периоди.