Община Русе подаде първа проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за по-чист въздух

83

Община Русе е първата, подала проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на  Програма „Околна среда“ 2021-2027. Стойността на изготвеното проектно предложение е 36 966 315 лв.

Целта му е да бъдат подменени старите печки и котли, работещи с твърдо гориво, с друг вид високоефективни отоплителни устройства – климатици, термопомпи и пелети. Демонтираните отоплителни устройства ще бъдат предавани за последващо третиране. Приходите от тяхното предаване ще се инвестират в изпълнението на зелени мерки, включени в Общинската програма за качество на атмосферния въздух на община Русе.

Целта на процедурата е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.