Община Русе спечели проект за енергийна ефективност на административната сграда на ул. „Котовск“ 2

49

Проект за енергийна ефективност на административната сграда на ул. „Котовск“ 2 в Русе беше спечелен от Община Русе. Дейностите ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, като общият размер на разходите по инвестицията е над 1 млн. лв.

Целта на проекта е устойчивото енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд в Община Русе. Предвидените по сградата дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки, като полагане на външна топлоизолация по стени, топлоизолиране на покрива и пода, смяна на дограма, мерки по осветление, изграждане на фотоволтаична централа. След внедряване на мерки се очаква административната сграда да достигане енергиен клас „А“.

Сградата е строена през 80-те години на 20 век и е с обща площ от над 3 000 кв. м. Към настоящия момент в нея се помещават структури на общинската и държавната администрация.

Изпълнението на енергийните строителни мерки ще допринесе и за намаляване на разходите за енергопотребление на сградата, за намаляване на годишните разходи за нейната експлоатация и поддръжка и ще се подобри топлинният комфорт в средата. Предвиденият комплекс от мерки и интервенции ще подобрят външния вид на сградата и ще гарантират безопасни и здравословни условия на структурите, които се помещават в нея.

Подобряването на енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградата ще има социални, финансови и екологични ползи, като ще допълни усилията на Община Русе за изграждане на модерен облик на града,

Дейностите се изпълняват проект за „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в публична сграда за административно обслужване в Община Русе“ чрез Процедура №BG-RRP-4.020 „А1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“.