Община Русе спечели проект за енергийна ефективност за ДГ „Зора“

84

Община Русе бе одобрена за изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“, гр. Русе“ по подпрограма “Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд. Необходимата сума за дейностите е малко над 612 хиляди лева, от които почти 200 хиляди ще бъдат отпуснати от общинския бюджет.

Предвидените енергоспестяващи мерки включват полагане на външна топлоизолация на стени, топлоизолиране на покрив, смяна на дограма, мерки по отоплителната инсталация, изграждане на система за сградна автоматизация и управление, както и монтиране на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия за собствени нужди.

След прилагането на мерките за енергийна ефективност се очаква сградата да достигне енергиен клас А, което от своя страна ще я характеризира като енергийно ефективна, устойчива и екологосъобразна. Предвиденият комплекс от мерки и интервенции ще допринесе за промяна на цялостния облик на детското заведение. Това от своя страна ще осигури съвременна материална база и ще гарантира безопасни и здравословни условия за възпитание, обучение и труд на децата, развитие на материалната и културната среда и отговорно поведение към разходване на електроенергия. Реализирането на проекта ще допринесе и за подобряване на енергийните характеристики на сградата и значително намаляване на потреблението на електрическа енергия. Спестеното количество първична електрическа енергия и спестено количество въглеродни емисии ще допринесат за борбата с климатичните изменения.

Припомняме, че това е трето одобрено проектно предложение на Община Русе за прилагане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в образователни институции в рамките на един месец. През септември администрацията спечели финансиране за ОУ „Отец Паисий“ – Русе и ДГ „Слънце“ по процедура „Модернизация на образователна среда“ на Плана за възстановяване и устойчивост. Малко над 4,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в двете сгради.