Община Русе ще кандидатства с проекти за ремонт и рехабилитация на две средношколски общежития и ДГ „Зора“

146

Общинските съветници гласуваха почти единодушно местната администрация да кандидатства с проектни предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост за ремонт и рехабилитация на сградния фонд на две средношколски общежития – ПГСС „Ангел Кънчев“ и Център за подкрепа за личностно развитие. На сесията бе гласувано и решение Община Русе да кандидатства пред Националния доверителен екофонд с проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ДГ „3ора“.

Дейностите по обновяването на средношколските общежития, които са 100% безвъзмездна финансова помощ, предвиждат ремонт на покривите на двете сгради, подмяна на ВиК инсталациите и на дограма, изграждане на инсталации за енергия, отопление, вентилация и охлаждане. В проектното предложение е включено и изграждане на достъпна среда, както и използване на алтернативни източници на енергия.

С дейностите по ремонт и рехабилитация на общежитията се цели да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда. Това ще съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Относно обновяването на сградния фонд на ДГ „Зора“ проектът на Община Русе предвижда полагане на външна топлоизолация, топлоизолиране на покривната конструкция, подмяна на дограма, монтаж на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия за собствени нужди и изграждане на система за сградна автоматизация и управление. Прогнозната стойност на предвидените енергоспестяващи мерки възлиза на малко над 612 хил. лв., от които 420 000 лв. ще са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Националния доверителен екофонд и 192 хил. лв. съфинансиране от страна на Община Русе.