Община Русе ще съдейства за интеграцията на гражданите, настанени в социалните жилища

182

С проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ местната администрация ще помага за социалната интеграция на русенците, настанени в изградените наскоро социални жилища на ул. „Белмекен“.

От 1 август Община Русе, в качеството си на бенефициент, стартира дейностите по проекта, чиято цел е да повиши качеството на живот на уязвимите групи от населението и с настаняването им в социалните жилища да работи в няколко направления:

•        обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система, осигуряване на равен достъп до образователните институции;

•        осигуряване на достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, и граждани в сходна ситуация;

•        подобряване на достъпа на уязвими групи до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях;

•        положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи и повишаване на информираността.

Асоциираните партньори по изпълнение на дейностите от проекта са Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, РЗИ – Русе, Руо – Русе и учебните заведения. Община Русе е сключила споразумение за сътрудничество със Сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе, СНЦ „Развитие на социалния капитал“‚ ОУ „Олимпи Панов“ – Русе, русенските детски градини „Русалка“, „Синчец“ , „Незабравка“, „Пинокио“ и Сдружение „БРТИМ“, с които заедно ще работят по дейностите за изпълнение на проекта.

Предстои Община Русе да обяви условията, на които трябва да отговарят гражданите, за да могат да се възползват от посочените социални услуги.

Проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

Одобреният общ бюджет по проекта е в размер на 761 123, 15 лв, от които по ОП РЧР е в размер на 371 444.86 лв. и по ОП НОИР е в размер на 389 678.29 лв., a срокът за реализиране на проектните дейности е 23 месеца от сключване на договорите за безвъзмездна финансова помощ.