Общинският съвет гласува допълнителни средства за маломерни паралелки в три неспециализирани училища

109

Три учебни заведения на територията на община Русе с паралелки с по-малко от 10 ученици ще получат допълнителни средства съгласно Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование. Това са ОУ „Отец Паисий” – с. Тетово, ОУ „Г. С. Раковски” – с. Ново село и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Семерджиево. Решението за отпускането на средствата бе взето на днешното извънредно заседание на Общински съвет-Русе, като финансирането ще е 25 на 100 от стандарта за ученик от планираните средства за паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки

С решението се възлага още на кмета на Община Русе да осигури финансиране на утвърдените паралелки за учебната 2023/2024 година, както и да бъде изготвено мотивирано искане до началника на РУО – Русе с приложено решение на Общински съвет – Русе за осигуряване на допълнителни средства, съгласно разпоредбите от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

В началото на заседанието бе подложено на гласуване предложение на групата на ВМРО, което не беше прието от общинските съветници. В хода на разискванията акад. Христо Белоев от групата на МК „БСП за България“ предложи съветниците да се откажат от възнагражденията си за участие в извънредната сесия.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 69, ал. 3, във връзка с ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, Общински съвет – Русе реши:

1. Осигурява допълнителни средства за паралелки с по-малко от 10 ученици в размер на 25 на 100 от стандарта за ученик за разлиата между норматива за минимален брой, съгласно Приложение № 7 от Наредба за финансиране на институцииге в системата на предучилищното и училищно образование и действителния брой на учениците  за учебната 2023/2024 година в следните неспециализирани училища:

ОУ „Отец Паисий” – с. Тетово
ПаралелкаДействителен брой ученициМинимален броя съгласно Приложение № 7Разлика до минималния брой
IIIа41612
IVа8168
81810
VIIа71811
ОУ „Г. С. Раковски” – с. Ново село
ПаралелкаДействителен брой ученициМинимален броя съгласно Приложение № 7Разлика до минималния брой
8168
IVа8168
VIIа9189
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Семерджиево
ПаралелкаДействителен брой ученициМинимален броя съгласно Приложение № 7Разлика до минималния брой
VIIа41814

2. Възлага на кмета на Община Русе да осигури 25 на 100 от стандарта за ученик от планираните средства за паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки, Функция „Образование“, Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.

3. Възлага на кмета на Община Русе да осигури финансиране на утвърдените паралелки за учебната 2023/2024 година.

4. Възлага на кмета на Община Русе да изготви мотивирано искане до началника на РУО – Русе с приложено решение на Общински съвет – Русе за осигуряване на допълнителни средства, съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.