Общинският съвет упълномощи негови представители да участват в общото събрание на ВиК Русе

111

Местният парламент гласува с положително становище и упълномощи представители на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе.

Поканата за Общото събрание е постъпила с вх. № 401/27.05.2022 г. в Общинския съвет, а самото събрание ще се проведе на 24.06.2022 г., от 10.30 часа в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6.

Общото събрание ще се проведе с вече определен Дневен ред, а на вниманието на обществеността следва да бъде намерението на Общинския съвет неговите представители в лицето на Валери Иванов, Деница Иванова, Илиян Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев да гласуват „ПРОТИВ“ по точка 4, точка 5 и точка 6 на Общото събрание.

Намеренията за отрицателен вот се обясняват с предложението в точка 4 за нов съдружник в лицето на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София. По време на постоянните комисии беше разяснено, че това всъщност не е холдинг, а е еднолично акционерно дружество, на което държавата, със своите 51%, иска да прехвърли правото на собственост. Съответно това изисква промяна в учредителния акт, което е Точка 5 от Дневния ред, а в точка 6 се прави избор за контрольор.

Въпросното еднолично дружество, което по своята същност не е холдинг, е създадено с цел да подпомага финансово ВиК дружествата по места. След извършени проверки е установено, че единствената помощ, която са получили някои от ВиК дружествата в страната, е била под формата на заеми с много високи лихви.

Относно избора на контрольор в точка 6 от Дневния ред се посочва, че лицето живее в София и неговата работа ще бъде от разстояние, което неименуемо поражда съмнения дали интересите на държавата и общинските ВиК дружества ще бъдат защитени.

Поради тези причини Общинският съвет упълномощи представители, които да защитят интересите на град Русе и неговите жители.