Одобриха за продажба последните три общински жилища, избрани чрез жребий

151

Последните три от предвидените общо 48 общински жилища за продажба бяха одобрени на днешното заседание на Общинския съвет. Процедурата предизвика изменение и допълнение към Наредба №6, гласувани на заседанието през март, тъй като четирима кандидати получиха еднакъв брой точки и се наложи те да бъдат класирани в низходящ ред чрез теглене на жребий.

Припомняме, че кандидатите, които участваха в класирането за закупуване на общински жилища, бяха 557, като от общия брой отпаднаха 65 поради неспазване на нормативните изисквания.

Основната цел на местната администрация е с приходите от продажбата на имотите да се направи ремонт на приоритетно нуждаещите се жилища. Предстои същинската процедура по издаването на заповеди за закупуване, в които ще бъдат посочени видът, административният адрес на жилището, купувачът, цената, дължимите данъци и такси, и начинът на плащане. Ако то не бъде извършено в тримесечен срок от издаването на заповедта, това ще се счита за отказ от страна на наемателя за закупуване на жилищния имот. В тези случаи, след предложение от страна на кмета на Община Русе, комисията по настаняване ще определи следващото/ите жилище/а за продажба от утвърдения списък.

На сесията беше прието и решение социалните жилища в новопостроените сгради към ОП „Обществена трапезария и социални жилища“- общо 28 апартамента, да бъдат застраховани през 2023 г.