ОИЦ – Русе продължава дейността си и през следващите две години

242

ОИЦ- Русе продължава дейността си и през следващите 2 години, след като бе подписан новият договор № BG05SFOP001-4.007-0008-C01 между Община Русе и УО на ОП „Добро управление“.

Репортаж: Лилия Рачева