От днес до 5-и декември могат да се подават заявления за извънредно подпомагане на земеделските стопани

32

От днес започна приема на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,  за това информират от Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Русе. Според областния управител Анатоли Станев подобни механизми дават определена степен на сигурност сред заетите в селското стопанство, особено в сегашната динамична и трудна за прогнозиране ситуация. „Сигурен съм, че с общи усилия и подкрепа от страна на държавата ще се намери най-правилния подход за справяне с натрупаните през годините проблеми в този сектор. България има големи традиции в земеделието и животновъдството и трябва да направим всичко възможно да ги съхраним и да насърчим повече млади хора към тези дейности. За съжаление конфликтът в Украйна слага допълнителен негативен отпечатък върху редица сфери, сред тях се оказват и родното земеделие и животновъдство“, коментира Станев. „Считам, че държавата трябва да продължи да подпомага хората от най-засегнатите браншове“, допълва още областният управител.

Един земеделски стопанин ще може да получи подпомагане в размер на не повече от определената максимална помощ от 15 000 EUR, равняваща се на левовата равностойност на 29 337 лева. Финансовата помощ е под формата на еднократно платима сума като спешна безвъзмездна финансова помощ, а мярката е насочена към земеделските стопани, като подкрепата по нея има за цел да допринесе за продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската им дейност. Заявленията за подпомагане ще се приемат до 5 декември тази година в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. На подпомагане подлежат земеделски стопани, осъществяващи дейност на територията на страната в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Допустими за подпомагане по подмярката са земеделски стопани, които са кандидатствали по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 1-8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания през Кампания 2021 и Кампания 2022 г.; или са кандидатствали по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 9-15 от Наредба № 3 от 2015 г. през Кампания 2021 и Кампания 2022 г. или са кандидатствали за подпомагане по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и са осъществявали дейност в направление „розопроизводство“ и/или „винени лозя“, и/или са отглеждали „слънчоглед“ през кампания 2021 и кампания 2022 г. или са регистрирани за стопанската година 2021-2022 г. с площи с култивирани гъби или са собственици на телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, и/или на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи.