Премина общественото обсъждане на проекта за Програма за качество на въздуха

169

До 5 юли бе удължен крайният срок за подаване на становища по програмата

Вчера се проведе общественото обсъждане на проекта на предварителен вариант на  „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“. След молба на гражданите крайният срок за подаване на становища и коментари бе удължен до 5 юли.

Експертите от фирмата, разработила програмата, разясниха, че тя касае  само фините прахови частици с описания размер, тъй като съгласно българското законодателство местната власт има правомощия  единствено за тяхното ограничаване. В документа са представени резултати от анализи на качеството на въздуха и се залагат мерки, които Община Русе да приложи, включително чрез кандидатстване за европейско или друго външно финансиране. Сред мерките са контрол за спазване изискванията за качество на дървесината за отопление, намаляване на домакинствата, използващи твърди горива за битово отопление и постепенно преминаване към алтернативните му форми, регулярно почистване на улиците, стимулиране ползването на градския транспорт и подмяна на автопарка му и др.

Много въпроси и предложения по програмата споделиха русенци. След удължаване на крайния срок, желаещи могат да внесат писмено  своето мнение до 5 юли:

•        на хартиен носител до адрес гр. Русе, пл. „Свобода“ №6

на вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;

относно: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“;

•        по електронен път на e-mail: r.vutsova@ruse-bg.eu;

относно: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“.

Пълния запис от събитието може да намерите тук.