Продължава кандидатстването за социалните жилища на Община Русе

146

Продължава приемът на документи за настаняване в социалната услуга „Социални жилища“, която се намира на ул. „Белмекен“ 31. Към момента свободните жилища са 12. Социалната услуга се предоставя от Общинско предприятие „Социална трапезария и Социални жилища“.

Предназначена е за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, кaкто и други групи в неравностойно положение на територията на община Русе. Целта е да се осигури дом на гражданите и подкрепа под различна форма, с цел социалното им включване.

В 4-етажната сграда има общо 28 апартамента, като 9 от тях са предвидени за хора с увреждания. Към 25 май са настанени 16 семейства.

Първоначално договорите с настанените лица се сключват за период от 1 година с възможност за удължаване до 3 години. Назначен е екип, който подпомага настанените семейства и техните деца за включване в дейности като образование, заетост, здравни услуги, социално включване. Като задължителни изисквания са въведени посещение на образователна институция на деца в училищна възраст; включване на безработните в образователно – квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост; включване в програми за социална интеграция и обучение и др.

Потребителите заплащат месечна такса от 20 лв. на човек от домакинството, както и разходите за комунални услуги.

Социалната услуга „Социални жилища“ се предоставя от Общинско предприятие „Обществена Трапезария и Социални жилища“- Русе и е по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ съгласно Договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005-0005-С01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в изпълнение на Инвестиционната програма „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Желаещите да кандидатстват  за настаняване могат да отидат на място в социалните жилища на адрес гр. Русе, кв. „Родина“ 3, ул. „Белмекен“ №31 и ул. „Черни връх“ №9, където ще получат пълна информация за условията за кандидатстване и настаняване.

Телефон на социален работник за контакт – 0894/655 863.