СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

136

31 юли – 4 август 2023 г.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • асфалтирани бяха пешеходните алеи в градинката на пл. „Доктор Мустаков“;
 • от 4 август стартира кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете, 
 • положен беше вторият завършващ слой нова асфалтова настилка и обслужващата улица към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север;
 • продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“;
 • подменени бяха стари натриеви осветители за улично осветление с нови LED осветителни тела в с. Просена;
 • извършени бяха обработки срещу комари на територията на село Николово и Лесопарк „Липник“;
 • извършени бяха локални ремонти – подготовка за асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в кв. Здравец – локалната улица на бул. „Липник“;
 • продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51;
 • извършена бе подмяна на компрометирани лампи за улично осветление на ул. „Д. Дебелянов“, бул. „Тутракан“, бл. „51“ и бл. „43“ в кв. Дружба 3, около бл. „208“ в кв. Чародейка.
 • възстановени бяха проблемни участъци от електрическата мрежа за улично осветление на ул. „Й. Цанков“, ул. „Липник“ в с. Николово, ул. „Драма“ и в Парка на младежта;
 • монтирани бяха нови електрически табла на пл. „Свобода“;
 • монтирани бяха пътни знаци на ул. „Дебър“, бул. „Родина“, ул. „К. Маринов“, ул. „Вардар“;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка на бул. „Съединение“, бул. „Скобелев“ (от бул. „Ц. Освободител“ до ул. „Борисова“ и обратно), бул. „Потсдам“;
 • монтирани бяха колчета против паркиране на ул. „Константин Илиев“;
 • на 1 август бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Чая“, ул. „Плана планина“ и ул. „Манастирище“ във връзка с Водния цикъл;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 4 кучета, осиновени бяха 8 кучета (5 в България и 3 в Германия) и бе извършена кастрация на 10 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • изготвена бе информация до учебните заведения, във връзка с увеличението на стандартите и нормативи за делегирана от държавата дейност и приемането на бюджет за 2023 г.;
 • продължават дейностите по разпределение на общинската и държавната субсидии на читалищата на територията на община Русе;
 • продължават приемът на отчети и консултациите, във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.;
 • експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ заедно с представители на услуги за непридружени деца и чужди граждани участваха в обучение на тема „Правна рамка и работа с непридружени деца“, организирано от Върховния комисариат на ООН;
 • продължава работата по финансови отчети по изпълнение на сключени договори със спортните клубове по Програма „Спорт“;
 • здравните медиатори консултираха 55 лица от селата Николово, Бъзън, Семерджиево, Ястребово, Хотанца, Ново село и Червена вода, както и кварталите Селеметя и Чародейка на тема превенция на заразяване с хепатит А и за летни вирусни инфекции, които засягат стомашно – чревния тракт;
 • директорите на детски ясли и служители на Детска млечна кухня преминаха обучение за работа с електронния портал „Виртуална кухня“;
 • проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на постъпили заявления на кандидат – потребители за услугата „Социални жилища“;
 • на работна среща между заместник – кмета Енчо Енчев и представители на   Регионална дирекция за социално подпомагане и Дирекция социално подпомагане бе изготвен алгоритъм за работа с непридружени деца чужди граждани;
 • проведени бяха две обучения на представители от Младежкия парламент;
 • на 30 юли бе организирана церемония по отбелязването на 155 г. от гибелта на Стефан Караджа съвместно с Дружество „Традиция“.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • от 31 юли стартира работата на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на община Русе, закупени по проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ . В центровете могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство – хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи;
 • на 3 август заместник-кметът Златомира Стефанова посети Община Гюргево, където се срещна с кмета Адриан Ангелеску, както и с експерти от администрацията на града. На срещата беше обсъдена обща идея за представяне на проект по поканата на Програма „Интеррег VIA Румъния-България 2021-2027“. Обсъдени бяха конкретни идеи за развитие на зелените системи на побратимените градове, с които да бъде постигнат значителен трансграничен ефект;
 • обновен бе специализираният сайт Invest in Ruse (https://investinruse.com/), който дава на гражданите и бизнеса актуална информация за икономическото развитие на Русе и региона. Целта е на едно място да бъдат събрани новини за растежа на действащи компании, нови инвеститори и полезни възможности за частния сектор. Обхванати са и други важни въпроси за развитието на Русе и икономически новини, касаещи региона. Сайтът вече има и своя Фейсбук страница „Инвестирай в Русе“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • приключи текущият ремонт на настилката и облицовката на фонтана пред сградата на Доходното здание;
 • приключи текущият ремонт на настилката около автобусната спирка на пл. „Александър Стамболийски“ (до Централна жп гара);
 • сключен бе договор за основен ремонт на отоплителната инсталация в сграда на СБА на бул. „Ген. Скобелев“ №45;
 • извършени бяха 6 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;
 • съгласувани бяха 3 инвестиционни проекта с 6 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на РС;
 • издадени бяха 11 разрешения за строеж, а одобрените подробни устройствени планове са 8.