СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

138

7 – 11 август 2023 г.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“;

– започна подготовката за цялостното асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Бачо Киро“ в кв. „Хъшове“;

– завършиха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в кв. „Здравец“- локалната улица на бул. „Липник“;

– продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51;

– започнаха строително-ремонтни дейности в общинската сграда,намираща се на ул. „Александровска“ 93, ет.1 (сградата на централни Хали), за създаването на нов пенсионерски клуб;

– извършен бе монтаж на електрически табла и електрически кабели за захранване  на мероприятие в село Николово в Лесопарк „Липник“;

– монтиран бе нов стълб за улично осветление и нови осветителни тела за осветление на беседка в кв. Долапите;

– подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление на ул. „Д. Баларев“, ул. „Босилеград‘, ул. „Янтра“, Парка на младежта, кв. Дружба 1 при бл. „21“;

– монтирани бяха нови парко-осветителни тела в кв. Долапите и бяха подменени стари натриеви осветителни тела с нови LED осветителни тела, общо 21 на брой;

– положена бе хоризонталната пътна маркировка на ул. проф. „Д. Баларев“ ,ул. „Дряновска“, бул. „Ц. Освободител“, бул. „Липник“;

– подменени бяха компрометирани триплексови стъкла на спиркови навеси при МОЛ Русе, кв. Образцов Чифлик, бул. „Тутракан“;

– монтирани бяха пътни знаци при ул.  „Княжевска“, ул. „Гладстон“, ул. „ТЕЦ“,  ул. „З. Стоянов“, ул. „А. Константинов“;

– въведена бе временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Петър Берон“ във връзка с Водния цикъл;

– проведено бе заседание на Общинската постоянно действаща епизоотична комисия, с цел запознаване с актуалната епизоотична обстановка по отношение на заболяване с Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на Република България и обсъждане на мерки за предотвратяване разпространението на АЧС на територията на община Русе;

–  в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 5 кучета и бе извършена бе кастрация на 20 кучета.

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

– извършена бе подготовка и посрещане на деца и представители от българската общност от град Тараклия, Република Молдова;

– създадена бе организация за среща на кмета с родители, подпомогнати по общинската програма „Асистирана репродукция“;

–  подготвени бяха договори за читалищата на територията на община Русе;

– експерти от ресор „Хуманитарни дейности“ взеха участие в работна среща на кмета с представители на Асоциация на родители на деца с епилепсия;

– организирана и проведена беше работна среща между община Русе и представители на РС на КНСБ и КТ „Подкрепа“ във връзка със Закона за държавния бюджет и приетите стандарти за делегираните от държавата дейности;

– извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално техническата база;

– изпратена бе информация до областния управител във връзка с плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2023 г. и Доклад за младежта за 2021-2022 г.;

– изготвена и изпратена бе информация до областния управител във връзка с изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за периода март – юли 2023 г;

– експертите на Превантивно-информационния център по наркомании проведоха групова обучителна сесия с 8 родители и с 10 деца на възраст 12-14 г., настанени в услугата „Социални в жилища“, и с 16 деца и младежи, ползващи социална услуга  „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, на тема „Превенция на психоактивните вещества, справяне с гнева и конфликта“;

– експерт от ресор „Хуманитарни дейности“ взе участие в заседание на Пробационен съвет – Русе за обсъждане на плановете за изпълнение на пробационни мерки и доклади с оценки и в среща на мултидисциплинарния екип, сформиран към дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, за обсъждане на случай на насилие спрямо деца;

– извършен бе мониторинг в три защитени жилища за лица с умствени увреждания и в Дневен център за деца/младежи с увреждания от експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги;

– отбелязан бе празникът на Военноморските сили с тържествена церемония по поднасяне на венци и цветя на Паметника на моряка в Русе и празничен концерт по случай 144 години от основаването на ВМС;

– проведени бяха две комисии със секретари и председатели на читалищата на територията на Община Русе за разпределение на общинската и държавната субсидия;

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

– сключен бе договор за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински поземлен имот с адрес гр. Русе,  ул. „Потсдам“ 1 /бивш Хлебозавод/;

– проведена беше тръжна процедура за отдаване по наем на земеделски земи общинска собственост за 80 земеделски имота, находящи се в землищата на с. Просена, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, гр. Русе, с. Ново село, с. Басарбово, с. Николово и гр. Мартен;

– финализирана бе още една процедура за покупко-продажба на общинско жилище. До настоящия момент са извършени продажби на 43 апартамента от определените общо 48 общински жилища съгласно Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г. на Общински съвет – Русе;

-обсъдени бяха проектни идеи за партньорство, с които да се кандидатства по програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2021-2027 на среща между представители на Община Русе и представите ли на Окръжен съвет Гюргево. Разгледани бяха възможностите за сътрудничество по приоритет 2 на програмата „Зелен регион“;

– открито бе петото издание на изложбата „Миналото днес“ на пл. „Свобода“ 6. Експозицията се реализира по идея на Държавен архив – Русе и с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух” и фирма „Експрес Сервиз” ООД. Тази година традиционната изложба с архивни фотоси представя интригуващи фотографии на известни лица от българската и световната история, чийто житейски път е бил свързан с Русе.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– пуснат бе в експлоатация фонтанът пред сградата на Доходното здание след извършен текущ ремонт на настилката  и облицовката;

– извършени бяха подготвителни действия за стартиране на основен ремонт на ул. „Яребична“ – в участъка от ул. „Ал. „Възраждане“ до ул. „Доростол“, и ул. „Тича“ – в участъка от ул. „Згориград“ до ул. „Петрохан“;

– извършено бе проучване на възможността за присъединяване към газопроводната мрежа на сграда на ул. „Пирот“ 10;

– приключен бе текущ ремонт на още едно общинско жилище;

– извършена бе подготовка за рехабилитация на улица в кв.  Долапите – ул. „Божурище“;

– извършен бе оглед и подготовка за рехабилитация на паркинг зад бл. „15“ на ул. „Мария Луиза“; 

– извършени са 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

– съставени и връчени бяха два акта за установяване на административно нарушение за непредставяне на документи и информация по административна преписка за кв. „Образцов чифлик“;

– съставен бе един констативен акт за забрана ползването на строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

– издадени бяха 16 разрешения за строеж, а одобрените подробни устройствени планове са 7.