СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

40

11септември  – 15 септември 2023 г.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • започнаха дейности по подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на зоната за паркиране към бл. „Мургаш“ в кв. Здравец – Север 1;
 • продължава подготовката преди цялостното асфалтиране на паркинга в предблоковото пространство на бл. „206“ в кв. Чародейка – Г – Юг;
 • изцяло бе възстановено и подменено алейното осветление в обновената градина на пл. „Дунав“. Възстановена бе електрическата захранваща мрежа и бяха монтирани нови горещо поцинковани паркови стълбове с LED осветителни тела;
 • продължават дейностите по подготовка преди полагане на нова настилка на алеи и детски площадки в градината на пл. „Доктор Мустаков“, предвидени във втория етап от обновяването им;
 • на 12 септември бе проведено 27-ото заседание на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе;
 • положени бяха изцяло нови настилки и ограничителни бетонови ивици, граничещи със зелените площи по алейната мрежа в градинката на пл. „Дунав“;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на моста по бул. „Тутракан“, по алеи в Лесопарк „Липник“, по подходите и зоните за паркиране в околоблоковите пространства на бл. „210“ и бл. „211“ в кв. Чародейка – Г – Юг;
 • ремонтирани бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“ и ул. „Струга“;
 • отстранени бяха опасни пропадания на настилки по ул. „Видин“ и по общински път гр. Русе – с. Николово /до разклона за местност Хаджигенова чешма/;
 • стартираха дейности по цялостно възстановяване на осветлението по подходите за достъп и външния паркинг към приемната сграда на Летище Русе в с. Щръклево;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци бул. „Цар Освободител“, ул. „Вардар“, ул. „Горска теменуга“, ул. „Луи Айер“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Тракция“, ул. „Шипка“, ул. „Щип“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Едисон“, бл. „Лале“ в кв. „Цветница“, бл. „Лебед“ в кв. Здравец и бл. „306“ и бл. „307“ в кв. Чародейка – Север;
 • извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители в с. Сандрово;
 • извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Дондуков – Корсаков“ и бул. „Трети март“ с ул. „Росица“;
 • монтирани бяха 11 нови пейки с бетонни с релефна мозайка в градинката на пл. „Дунав“;
 • подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани на бул. „Тутракан“, ул. „Борисова“ /срещу ДКЦ 2/ до подлеза на бул. „България“ и ул. „Доростол“ /спирка „Русенски университет“/;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка в близост до входовете на ОУ „Ангел Кънчев“, ПГ по облекло „Недка Иван Лазаров и по кръстовищата на бул. „Придунавски“ с ул. „Батак“ и ул. „Любен Каравелов“, ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Антим Първи“, бл. „Арда“, бл. „Мария Луиза“ и бл. „Огоста“, кръстовището на ул. „Проф. Баларев“ с бул. „Липник“ и при СУ Митница;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени бяха 2 кучета и бе извършена кастрация на 3 кучета, като по места бяха върнати 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • стартираха дейностите за избор на доставчик за използване на електронен дневник в детските градини;извършена бе проверка в ДГ „Радост“, във връзка с подадена жалба;проведена бе работна среща за обмяна на добри практики между Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе и председателя на ОбСНВ – Добрич. Експертите от двата центъра споделиха за работата си по превантивните програми и трудностите, които срещат;експерти от Превантивния център по наркотични вещества споделиха опита си в работата с доброволци по време на събитие, организирано по проект „Спортът за зелената сделка“.проведена бе мултиинституционална информационна среща по утвърдена от Националния център по обществено здраве и анализи Превантивна програмата „SOS родители“;здравните медиатори консултираха 36 лица в кварталите Селеметя и Средна кула за ваксината срещу рубеола, морбили, паротит, превенция на заразяване с вирусен хепатит А и вирусни инфекции;проведена бе работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети в образователните институции. Дадени бяха насоки за работа през новата учебна година;експерти от отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ участваха в работна среща по проект „Партньорство с кауза“ на Сдружение „Център Динамика“ и бяха запознати с новите подходи за противодействие на насилието;изготвени бяха договорите с 25 народни читалища от община Русе, във връзка с разпределената за 2023 г. държавна и общинска субсидия и ремонти на читалищни сгради;подготвени бяха предвидените в културния календар на Община Русе церемония и празнични събития по повод 22 септември – Ден на Независимостта на България.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • Община Русе успешно подаде две проектни предложения по Интеррег VI A Румъния България 2021-2027:
 • ReNature – Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито. В рамките на проектното предложение се предвижда в oбщина Русе да се изгради парк върху площ от 25 дка, в североизточната част на града, до МОЛ Русе. Част от планираните строително-монтажни дейности, които ще се изпълняват са:
 • изграждане на алейна мрежа с водопропусклива настилка и подходи към парка от поне две страни;
 • воден ефект с циркулация на водата;
 • обособяване на зона за пикник;
 • обособяване на зона за събития и срещи;
 • обособяване на детски кът и площадка;
 • изграждане на кът „Биоразнообразие” – подходящи елементи са билкова градина, градина, привличаща насекоми и/или птици, градина с подправки, градско земеделие и др.;
 • изграждане на чешма за питейна вода;
 • поставяне на подходяща паркова мебел (пейки, кошчета, детски и спортни съоръжения и др.), фиксирана с подходящи бетонови стъпки в земната основа;
 • обособяване на зона за поставяне на преместваеми тоалетни;
 • изграждане на алейно осветеление със соларно захранване;
 • изграждане на система видеонаблюдение;
 • изграждане на автоматизирана поливна система.
 • „Партньорство за трансгранично сътрудничество между български и румънски публични институции за по-зелен регион Гюргево-Русе“. Община Русе ще проучи състоянието на водните тела на нейна територия, по-специално язовир Николово, язовир Образцов чифлик и долното течение на р. Русенски лом да създаде план за устойчивото им поддържане и закупи специализирана техника за драгиране и управление на водолюбивата растителност. Като част от дейностите за създаване на мрежа ще бъдат монтирани 3 камери на територията на Русе за контрол на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Целта е устойчивото поддържане на водните обекти и зелените пространства на Русе, чрез които населението на повиши достъпа си до екосистемни услуги. Проектът се осъществява в партньорство с Община Ценово, Окръжен съвет Гюргево, парк „Кумана“ и комуна Хотареле;
 • стартира спортното събитие по проект „Sports for Green Deal“, финансиран по Програма „Еразъм“ на Европейската комисия. От 14 до 19 септември Русе е домакин на състезания по дисциплините ориентиране, триатлон, състезание с драконови лодки и лека атлетика, като в състезанията ще се включат участници от девет европейски държави. Спортната инициатива се организира в партньорство с Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Европейска мрежа за спортове на открито (Франция) и Русенския университет;
 • предвид съществуващия недостиг на места в детските градини в централната градска част, Община Русе предлага на Общинския съвет да разреши прекратяване на съсобственост между „Инвестрой – Русе“ ООД и Община Русе, които са съсобственици в поземлени имоти с административен адрес гр. Русе, ул. „Батак“ № 4 и ул. „Никола Палаузов“ № 9. В изпълнение на Решение № 810, прието от Общински съвет – Русе по протокол № 30 /24.02.2022 г., дружеството е изготвило инвестиционни проекти за застрояване на двата поземлени имота с многофамилни жилищни сгради. Предвидено е Община Русе да получи детска градина в партерния етаж на едната от сградите; офис – административно помещение към детската градина, в другата сграда и детска площадка за игра на открито, разположена в двора между проектираните сгради. С реализацията на предлаганото разпореждане би се решила възникналата понастоящем обществена потребност на живущите в централната градска част, чиито деца се налага да посещават по-отдалечени детски заведения, съпътствано и с допълнителни неудобства като организиране на транспорт, придвижване и прочие. В изпълнение на Решение № 810, прието от Общински съвет – Русе по протокол № 30 / 24.02.2022 г., дружеството е изготвило инвестиционни проекти за застрояване на двата поземлени имота с многофамилни жилищни сгради. Предвидено е Община Русе да получи детска градина в партерния етаж на едната от сградите; офис – административно помещение към детската градина, в другата сграда; и детска площадка за игра на открито, разположена в двора между проектираните сгради. С реализацията на предлаганото разпореждане би се решила възникналата понастоящем обществена потребност на живущите в централната градска част, чиито деца се налага да посещават по-отдалечени детски заведения, съпътствано и с допълнителни неудобства като организиране на транспорт, придвижване и прочие;
 • на заключително пресконференция беше представено успешното приключване на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“. Проектът е по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата му стойност е в размер на 759 704,85 лв. Проектът се изпълняваше в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово. Основна цел на проекта беше да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализирането на нови 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Изпълнението на проекта целеше да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене;
 • подготвени бяха 29 предложения до Общинския съвет, които предстои да бъдат разгледани на предстоящата сесия през септември;
 • проведени бяха 2 тръжни процедури, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

изработени бяха 5 инвестиционни проекта във връзка с основния ремонт на улична мрежа – ул. „Мария Луиза“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Княжеска“, ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Згориград“. В тази връзка започна съгласуването на проектната документация от компетентните органи. Обявите са публикувани на официалния сайт на Община Русе и са поставени на информационното табло на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6;

– продължава текущият ремонт на трибуната със седалки на тенис корта в Парка на младежта – премахване на съществуващите бетонови блокове, направа на кофраж и армировка и бетон, доставка и монтаж на метални трибуни на 4 реда с 220 броя pvc седалки;

– издадени бяха 2 разрешения за строеж;

– извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

– издадени бяха три констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.