Собственици на 34 сгради подали документи за саниране

82

Дневникът на репортера

Срещи с ученици, ремонти и инспектиране на улици в седмичния отчет на Общината

34 жилищни сгради са подали заявления до Община Русе за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, познато накратко и като саниране. В областта на хуманитарните дейности здравните медиатори са провели беседи с 11 деца от кварталите Селеметя и Средна кула. Подписани са също договори с пенсионерските клубове и клубовете за хора с увреждания за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Русе.

Материал: Теодора Копчева