Социалните услуги на Общината достигат до над 3 хиляди русенци

148

Готвят се реформи съгласно промените в Закона за социалните услуги

Социалните услуги, предоставяни от Община Русе, достигат до 3150 потребители, а 1200 лица са наети като персонал, който полага необходимите грижи за нуждаещите се.

Статистиката стана ясна от първото заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден с решение на Общинския съвет. Освен анализа на състоянието и ефективността на социалните услуги в Общината за предходната година, на него бяха обсъдени и възможностите за помощ на децата и младежите от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, които са навършили 25-годишна възраст и не отговарят на профила на социалните услуги. След изразените становища на специалисти в сферата присъстващите се обединиха около идеята, че адаптирането на децата и младежите към нова среда крие изключителен риск за живота им, поради което към този момент в техен интерес е да не се предприемат мерки по преместването им.

Сред темите на съвета бе нуждата от реформиране на Дома за стари хора „Възраждане“ в съответствие с новия Закон за социалните услуги и стандартите за качество на резидентна грижа. За целта следва да се  разработи План за действие за реформиране на Дома за стари хора до 2025 г., който да включва анализ на наличната материална база, с която разполага специализираната институция, изготвяне на оценки на потребностите на настанените в институцията потребители, проучване сред персонала, който е ангажиран с предоставянето на услугите в дома. Съгласно методиката за реформа, изпратена от социалното министерство, в Плана за реформиране ще бъдат включени членове на Съвета по въпросите на социалните услуги и други заинтересовани страни.

Съветът по въпросите на социалните услуги цели да подпомогне анализа на потребностите от социални услуги и ефективността им общинско ниво, както и да дава предложения за подобряване качеството им. В  състава му се включват представители на териториалните структури на  Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, общински съветници и други държавни органи и висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта.