Споразумението за партньорство 2021 – 2027 представи ОИЦ- Русе

134

Областният информационен център – Русе представи проекта на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2021 – 2027 г. с ЕК онлайн чрез своята фейсбук страница. Уебинарът е част от Общата информационна кампания на Мрежата от ОИЦ за 2021 г., която започна на 22 ноември и ще продължи до 17 декември включително.

Целта на инициативата е да запознае заинтересованите страни с основните моменти в този документ, който определя стратегията на България и приоритетите й за изпълнение на Кохезионната политика и Общата политика в областта на рибарството. СП дава също рамката за управление на средствата от ЕС през новия програмен период.    

Пред участниците във виртуалната среща експертът на ОИЦ-Русе Диана Аврамова обясни връзката между европейските фондове и 5-те политически цели на ЕС, залегнали в проекта на Споразумението за партньорство. Спря вниманието на аудиторията и върху тяхната съотносимост към програмите, чрез които ще се реализират европейските инвестиции. Подкрепата ще се осъществява чрез 10 национални програми и 12 трансгранични.

С оглед интереса на жителите на област Русе Аврамова обърна внимание, че фокус през следващите години на Програмата за транспортна свързаност ще е доизграждането на автомагистралните връзки в Северна България с цел пътна безопасност и осигуряване на условия за преминаване на трафика от/към Варна (АМ Хемус) и в посока север – юг по направленията Дунав мост 1 – Русе – Велико Търново – тунел под Шипка – Южна България и Дунав мост 2 – Видин – София – Южна България. Уточни още, че ще продължи развитието на водния и на железопътния транспорт.

Акцент в презентацията бяха новите моменти през настоящия програмен период. Един от тях е, че науката се отделя от образованието в самостоятелна програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Нов елемент в Програмата за развитие на регионите е интегрираният подход, за който е заделен значителен ресурс. Инвестициите ще бъдат насочени за преодоляване на регионалните проблеми и оползотворяване на местния потенциал много по-ефективно, отколкото при досегашния секторен подход. Аврамова изтъкна, че интегрираните териториални инвестиции ще се осъществяват чрез два подхода –  „отдолу нагоре“ и „отгоре надолу“. В секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура се предвижда да се финансират само инвестиции, които съответстват на предварително разработено от съответното ведомство картографиране на нуждите в сектора. Така ще се реализират националните политики, коментира експертът.

Подходът „Водено от общността местно развитие“, който се оказа ефективно работещ, ще е приоритет и на програмен период 2021 – 2027 г. Той ще се прилага в цялата страна  на ниво община, част от община или група от съседни общини, като от него ще бъдат изключени само градовете над 30 000 жители. „В рамките на ИТИ ще се търси подобряване на свързаността на северните и южните територии на страната и създаване на функционални връзки, които да насърчат развитието на икономическия потенциал на районите и населените места чрез осигуряването на подходяща инфраструктура, вкл. транспортна свързаност, зелени инвестиции и икономически зони» – подчерта Диана Аврамова.  Тя обърна внимание, че в нашата област има само една МИГ „Тутракан – Сливо поле“ с финансирана стратегия и изрази надежда, че през новия програмен период ще има и други качествени стратегии.        

В СП се предвижда  още един ключов инструмент – Механизъм за справедлив преход за гарантиране на прехода  към неутрална по отношение на климата икономика. През новия период той ще предоставя целева помощ за смекчаване на социално-икономическите последствия от поетапното затваряне на въглищните мини и електроцентрали.

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.