С изграждането на буферния паркинг се решиха дългогодишни проблеми на Русе, процедурата е законна и прозрачна

68
default

За Община Русе разрешаването на дългогодишния проблем с огромните опашки от тежкотоварни камиони не е игра, както внушава АКФ (неправителствената организация “Антикорупционен фонд”).

Десетилетия наред гражданите на Русе и всички преминаващи през града бяха жертва на лошата инфраструктура и липсата на организация за преминаване на хилядите тежкотоварни автомобили през ГКПП „Дунав мост“. След многократни неуспешни опити във времето от страна на общината и държавата, към днешна дата проблемът с километричните опашки е решен.

Ето и фактите по отношение на излъчените твърдения:

– Изграждането на тир-паркинга е в обществен интерес. Създадени са условия за нормално и безопасно преминаване през Дунав мост и безпрепятствено движение на хора и стоки през републиканските пътища. На територията на общината функционират и други паркинги за престой на тежкотоварни автомобили, макар и с по-малък капацитет.

– Защитен е и финансовият интерес на Русе.

Цената на учреденото право е в пъти по-висока от пазарната. Както многократно обявихме, общината е предоставила правото да се строи в имота, оценено на 1 846 335 лв. за сумата от 18 200 000 лв. Това не включва размера на инвестицията по самото изграждане на паркинга, която е изцяло за сметка на спечелилото дружество. То е задължено да изгради и цялата довеждаща инфраструктура, включително локално платно за движение на МПС, което представлява допълнителна инвестиция.

Т.е. изпълнителят поема отговорността да изгради за своя сметка съоръжението, както и риска от функционирането му, без да има гаранция, че то ще му носи печалба през целия период на експлоатация, нито ангажимент от общината, че приходите ще достигнат размера на направената инвестиция за определен период от време.

-При проведената процедура за избор на изпълнител Община Русе е спазила всички нормативни изисквания относно публичността и сроковете за участие. Не са изисквани никакви документи, които да обосновават по-дълъг срок за участие. От участниците са изисквани единствено документи по образец, в които да попълнят административни данни и предложенията си за срок и цена. Доколкото попълването на документите за участие не изисква повече от няколко часа, твърдението, че сроковете или периодът на провеждане са действали демотивиращо на евентуални участници в процедурата, е безпредметно. Нещо повече – проведената процедура подлежи и на съдебен контрол, като нито едно заинтересовано лице не е подало жалба срещу сроковете и условията ѝ. За сравнение и по-голяма яснота следва да се отбележи, че през изминалата 2022 г., освен процесното решение в Общински съвет Русе са внесени 112 предложения, свързани с разпореждане с имоти – общинска собственост.

– Нуждата от провеждане на обществена поръчка за изграждането на паркинга е сред основните внушения в публикацията. Този подход обаче не би бил в обществен интерес в конкретния случай. При провеждане на обществена поръчка е допустимо да се възложи единствено самото строителство, чиято стойност, включително печалбата на строителя, да бъдат изцяло за сметка на Община Русе. Неин би бил и ангажиментът за изграждане на довеждащата инфраструктура. Провеждането на поръчка значително би отложило и реализацията на проекта.

– В опита за финансов анализ на евентуалните бъдещи печалби от ползване на съоръжението са пропуснати редица аспекти с пряко въздействие в краткосрочен и дългосрочен план.

Сред тях е стойността на направената инвестиция и каква би била тя, ако е за сметка на общинския бюджет при отчитане на пазарните цени.

Не са взети предвид планираното  изграждане на магистрала Русе–Велико Търново, чийто маршрут не преминава през бул. „България“, изграждането на инфраструктура към Дунав мост 2 във Видин и пренасочване на трафика натам, влизането на България в Шенген, при което няма да бъде извършван граничен контрол на границата с Румъния, и др.

Отправени са внушения относно предполагаемата печалба на дружеството без анализ на разходите и броя на превозвачите, ползващи отстъпка от обявената цена. Пропуснат е и фактът, че на територията на общината функционират и други паркинги за тирове.

Без коментар оставяме как предсказаният приход с лекота се движи между “десет милиона” и “десетки милиони”, както и насочването на общината към теглене на кредити.

Община Русе е предоставила на обществеността цялата информация за буферния паркинг, включително всички документи във връзка с изграждането му, спазвайки принципите си на прозрачност и откритост.

Остава въпросът случайно ли за излъчването на материал, изследващ факти от миналата година и включващ интервю от април, е избрана предизборната кампания.