Учение за реакция при бедствия и аварии беше разиграно в района на Индустриална зона „Тегра“

49

На площадката на „Пласментно-снабдителна база – Русе“, чиито оператор е „Лукойл България“ ЕООД, се проигра практическата част на планираното учебно занятие на Общинския план за защита при бедствия в частта му „Действие при промишлени аварии, свързани с отделянето на опасни химически вещества и смеси“.

В учението се включиха представители на ОД на МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, Областния съвет на Българския червен кръст – Русе, Центъра за спешна медицинска помощ – Русе, Доброволческото формирование за борба с бедствия и аварии към Община Русе, служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе.

Основната цел на учението е при възникнал инцидент да се проиграят съвместните действия, свързани с координация и взаимодействие между членовете на Общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия.

В хода на учението беше тествана локалната система за оповестяване, находяща се на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“. Автомобили със специален режим за движение обходиха района, като използваха звукова и светлинна сигнализация.