80 са одобрените кандидати за алтернативно отопление по Програма „Life“

87

80 са одобрените кандидати, подали документи за преминаване към алтернативно отопление на домакинствата в периода 2 май – 31 юли тази година.

В двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 17.10.2023 г.) одобрените за преминаване към отопление с природен газ следва да представят в Общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и), съгласно изискванията на нормативната уредба.

Одобрените кандидати, които предстои да преминат към отопление с пелетна камина, с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, в двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 17.10.2023 г.) трябва да представят техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.08.2023 г. – 31.10.2023 г., ще бъде извършено до 30.11.2023 г.

Дейностите се извършват по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз.

Оценката на кандидатите по критериите и чрез състезателен подбор беше извършена от работна група експерти по Проекта.

Списъкът с одобрените кандидати може да намерите тук